စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

ချင်းပြည်နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ချင်းဦးစီး ရပ်ကွက်။။

ဖုန်း ၀၇၀ ၂၁၆၀၁၊ ဖက်(စ်) ဖုန်း၀၇၀ ၂၁၁၄၂

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!