ပင်စင်ဦးစီးဌာန ပင်စင်ဦးစီးဌာန

ပင်စင်ဦးစီးဌာနသည် ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်နှင့် လုပ်သက်ဆုငွေတို့ကို တွက်ချက်၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများသို့ ငွေပေးမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စည်ပင်သာယာအဖွဲ့အစည်းများရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်နှင့် လုပ်သက်ဆုငွေများကို စီစစ်၍ ပင်စင်စာရင်းစစ် အစီရင် ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်း၊ အငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်အသုံးစရိတ် စာရင်း ပြုစုခြင်းနှင့် အသုံးစရိတ် ခန့်မှန်းခြေစာရင်း ရေးဆွဲခြင်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

 

ဟားခါးခရိုင်စုပေါင်းရုံး ၊ ဟားခါးမြို့။

ဖုန်း  ၀၇၀ ၂၁၆၂၈

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!