တိုင်းရင်း ဆေးပညာဦးစီးဌာန တိုင်းရင်း ဆေးပညာဦးစီးဌာန

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန - ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

ဌာနနှင့် ပတ်သက်သော သိကောင်းစရာများ

၁။ တိုင်းရင်းဆေးဥပဒေကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ(၂၅)ရက် ၁၃၅၈ ခုနှစ်၊ ဒုတိယဝါဆို လဆန်း(၁၀) ရက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ်-၇/၉၆ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။

၂။ တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေကို ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်၊ဇန်နဝါရီလ(၁၄)ရက် ၁၃၆၁ခုနှစ် ၊ ပြာသို လဆန်း(၉)ရက် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ်-၂/၂၀၁၀ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။

ပြည်နယ်တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဟားခါးမြို့၊ ။

ဖုန်း− ၀၇၀၂၁၂၃၄

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!