တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဌာနအကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သောဝန်ကြီးဌာန

တိုင်ရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ဟားခါးမြို့။

ဖုန်း - ၀၉-၂၆၀၀၄၅၇၃၈, ၀၇၀-၂၂၅၈၂, ၀၇၀- ၂၂၅၈၃

email- chinstate.doer2019@gmail.com

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!