ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန

ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကို နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်၏ လိုအပ်ချက်အရ အများပြည်သူအကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်လျက် ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် ဌာနခွဲ(၆)ခုရှိရာ ၎င်းတို့မှာ 

(၁) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ

(၂) ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနခွဲ

(၃)ထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ

(၄) သုတေသနနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ

(၅) မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲ

(၆) ရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရေးဌာနခွဲတို့ဖြစ်ပါသည်။

 

ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်-

(၁) တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်ရုံး ၁၅ရုံး

(၂) တွဲဖက်ပြည်နယ်ရုံး ၂ ရုံး

(၃) ခရိုင်ရုံး ၇၄ ရုံး

(၄) မြို့နယ်ရုံး ၂၅၆ ရုံး

(၅) မြို့ရုံး ၈၇ ရုံး

စုစုပေါင်း ၄၃၄ ရုံး

စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဟားခါးမြို့။

ဖုန်း - ၀၇၀-၂၁၀၃၆

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!