အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန သည် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင်ရှိပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ဌာနခွဲအနေဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

ဖုန်း ၀၇၀-၂၁၄၅၅

website: http://www.fdamyanmar.gov.mm

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!