ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာန ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

ဖုန်း ၀၇၀-၂၁၄၅၅

website: http://www.mohs.gov.mm

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!