အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန(ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး) အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန(ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး)


(၁) ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့ ၀၇၀-၂၁၀၄၅
(၂) ဟားခါးခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့ ၀၇၀-၂၂၅၄၈
(၃) ဟားခါးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့ ၀၇၀-၂၁၀၆၆
(၄) ထန်တလန်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ထန်တလန်မြို့ ၀၇၀-၆၀၀၂၂
(၅) ဖလမ်းခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး ဗလိုင်ရပ်ကွက်၊ ဖလမ်းမြို့ ၀၇၀-၄၀၂၄၅
(၆) ဖလမ်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ဗလိုင်ရပ်ကွက်၊ ဖလမ်းမြို့ ၀၇၀-၄၀၀၀၄
(၇) တီးတိန်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး မြို့မရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မြို့ ၀၇၀-၅၀၀၀၆
(၈) တွန်းဇံမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ခေါဝုန်လေးဆန်ရပ်ကွက်၊ တွန်းဇံမြို ၀၉၂၅၉၀၄၅၂၂၉
(၉) မင်းတပ်ခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး ဘဝသစ်ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မြို့ ၀၇၀-၇၀၁၃၃
(၁၀) မင်းတပ်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မြို့ ၀၇၀-၇၀၃၀၆
(၁၁) မတူပီမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ခိုဘွေရပ်ကွက်၊ မတူပီမြို့ ၀၇၀-၈၀၁၈၆
(၁၂) ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ကန်ပက်လက်မြို့ ၀၇၀-၈၂၀၀၄
(၁၃) ပလက်ဝမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး မြို့မရပ်ကွက်၊ ပလက်ဝမြို့ ၀၉၄၂၁၇၃၁၇၄၁

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!