ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

ပြည်နယ်ရုံးအား နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသား လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် (တွဲဖက်)ဖွင့်လှစ်
ဖုန်း ၀၉၄၀၀၄၇၀၆၀၃ ၊ ၀၉၄၀၀၃၁၁၉၉၁

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!