ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံး ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံး

ဌာနအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင် သော၀န်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော််မရှင်ရုံး၊ နေပြည်တော်။

ဟားခါးမြို့။

ဖုန်း − ၀၇၀−၂၂၅၅၈ ၊ ၀၇၀−၂၁၅၉၉

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!